skip to Main Content

Strategi

Strategi for Holstebro Golfklub frem til 2021

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. juni 2016

Mission:

Holstebro Golfklub skal skabe rammerne for, at klubbens medlemmer og
dens gæster kan dyrke golfsporten på et højt niveau og får en oplevelse ved
det hver gang. Oplevelsen er mangeartet og starter ved ankomsten og slutter
først ved afgangen fra området. Til oplevelsen hører en venlig betjening i
klubben og et positivt ophold i klubbens cafe.
Vi skal tilbyde et golfanlæg helt i top, og vi skal tilbyde omgivelser med cafe
og shop, som fuldender oplevelsen ved besøget.

Vision:

Vi skal de kommende fem år arbejde på at føre banernes stand op til
en standard, der kan fastholde klubben i top fem i DK. Vi skal samtidig
fastholde vores medlemstal på 1400 medlemmer og gerne tiltrække unge til
sporten. Vi skal arbejde målrettet med tilbud til aldersgruppen 25 til 45 årige.
Hvis muligheden byder sig for et frugtbart samarbejde med andre klubber,
skal dette fremmes, hvis det er til gavn for klubbens medlemmer.
Økonomisk skal vi arbejde på en robusthed, der gør, at baneomlægninger og
andre større investeringer kan klares på en forsvarlig måde.
Det er vigtigt, at Holstebro Golfklub bevarer sin status som en forening og at
denne forening varetager alle medlemmers interesser.
Vi har som mål, at vore elitehold rangerer blandt de bedste i landet, og at
vores ungdomsafdeling udvikler spillere til fremtidens elitehold.
Værdigrundlag: Vi ønsker at fremme den gensidige respekt mellem
golfklubbens aktører. Alle ansattes indsatser skal værdsættes og respekteres.
Vi ser det som en opgave, at medlemmerne oplever, at medlemsskabet giver
dem en værdi, der mindst svarer til omkostningen. Vi vil tilbyde sponsorer
og gæster de bedst tænkelige forhold, når de besøger klubben. Sponsorer skal
opleve, at de investerede midler kommer dem og medlemmerne til gavn.
Det har værdi for os, at shop og cafe er velfungerende.
Det har værdi for os, at klubbens ansatte respekteres af medlemmer og af gæster.

Det har værdi for os, at vi tilbyder træning til klubbens medlemmer på alle niveauer.

Det har værdi for os, at klubbens medlemmer får mulighed for at dyrke sociale fællesskaber. Dette kan ske på mange måder, og én af dem er klubber i klubben. Indikatorer: Økonomi: Vi har nået et niveau på kontingentet, hvor stigninger vil være minimale for den samme ydelse som nu. Vi vil fremadrettet være begrænset af stagnerende indtægter og således være tvunget til besparelser på omkostningerne. Dette skal gennemføres ved en yderligere satsning på frivilliges indsats i klubben. Med hensyn til greenfee er vores holdning den, at banen hele tiden skal være i en stand, hvor vi kan være bekendt at tage en pæn pris for at spille på den. Vi vil ikke yderligere tilbyde rabatter udover dem, vi har i øjeblikket. Samarbejdsklubber: Vore medlemmer skal have mulighed for at spille på naboklubbers og samarbejdsklubbers baner til en reduceret pris, hvis en sådan aftale kan indgås uden at komme i modstrid med Holstebro Golfklubs politik på området. Klubhuset: Vi skal arbejde med at holde klubhuset i bedst mulige stand. Dette skal gøres i en kombination mellem professionelt og frivilligt arbejde. Der skal på sigt skabes rum for medlemmerne til brug når cafeen har større selskaber. Inden for de kommende fem år skal der etableres et rum, hvor medlemmerne kan opholde sig, når der er selskaber i cafeen.

Banerne:

De tre baner er klubbens vartegn og især Skovbanen skal hele tiden være i
optimal stand. Bestyrelsen skal arbejde på, at der afsættes midler til de
nødvendige tiltag i forhold til alle områder af banen. Dette skal gøres på en
økonomisk forsvarlig måde, således at klubbens økonomi ikke sættes på spil.
Det er vigtigt, at midlerne prioriteres således at Skovbanen primært
tilgodeses samtidig med, at vi har øje for, at Park og Eng er betydningsfulde
som aflastning og i vinterperioden og ikke mindst for begyndere og gæster
uden golferfaring.

Træningsfaciliteterne:

Det er målet, at træningsfaciliteterne skal være up to
date og indeholde plads til og mulighed for at anvende nyeste teknologi. Vi
skal på kort sigt væk fra at bruge arbejdskraft på boldopsamling og i stedet
koncentrere trænernes tid og kræfter omkring dygtiggørelse af klubbens
spillere på alle niveauer.
Området omkring drivingrange skal inden for de kommende fem år indrettes
med nye faciliteter til indspil og til øvrig træning på forskellige niveauer.

Personale:

Klubbens vigtigste aktiv i forhold til medlemmer og gæster er klubbens
personale. Vi ser det som en værdi, at alle behandles med respekt uanset
funktion og arbejdsområde. Vi vil være kendte for at være den klub, hvor
gæster og medlemmerne møder et smilende og imødekommende personale,
og det status opnår vi ved at skabe gode og trygge arbejdsforhold for de
ansatte. Vi skal hvert år arbejde for at sætte rammerne for en særlig

Holstebro Golfklub ånd og attitude. Som vore medlemmerne og gæster vil kende, genkende og være trygge ved. Turneringsgolf Holstebro Golfklub skal bevare deres plads i top fire i Danmark på herresiden. Vi skal samtidig fremme turneringsgolfen hos damerne og hos de unge ved at tilmelde hold til turneringer, der hele tiden virker udfordrende for spillerne. For den typiske klubgolfer er der vigtigt, at Holstebro golfklub deltager i regionsmatcherne med så mange hold som muligt og på så højt et niveau som muligt. Målsætninger frem til 2021: Økonomi: Klubben skal hvert år kunne præstere et overskud på minimum 3% af omsætningen. De samlede indtægter fra sponsorarter skal i perioden minimum andrage 5% af omsætningen. Frivillige: Behovet for, at klubben trækker på frivillige vil være stigende. I den kommende fem års periode skal arbejdet med de frivillige struktureres, således der altid vil være arbejdskraft at trække på til alle opgaver og således, at der er faste veje at gå for at få de frivillige aktiveret. Samspillet med bestyrelsen. Administrationen og udvalgene skal formaliseres. På den måde vil bestyrelsesarbejdet i højere grad kunne koncentrere sig om de langsigtede mål. Indspilsområdet skal indrettes efter den plan, som bestyrelsen vedtog i 2015. Der skal i perioden etableres en ”players lounge” i forbindelse med klubhuset. Vi skal i perioden opnå, at Holstebro Golfklub er et træningscenter for elite- og ungdomsspillere i Vestjylland. Samtidig med det, skal klubbens trænere systematisere og intensivere arbejdet med klubbens medlemmer for at højne deres udbytte af og glæde ved spillet.

Back To Top